Privacyverklaring VBM Partners/Waardemanagers


Inleiding
VBM Partners vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

VBM Partners, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30268581 en gevestigd te IJsselstein aan de Kuyperstraat 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing op alle door VBM Partners geleverde producten en diensten, hetgeen tevens het aanbod onder de handelsnaam Waardemanagers omvat. VBM Partners behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VBM Partners verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die VBM Partners van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door VBM Partners in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Zakelijk telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijke bankgegevens
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring en (op vrijwillige basis) uw pasfoto
 • Gegevens over aanwezigheid bij opleidings- en trainingsdagen en (indien van toepassing) examenresultaten, coaching verslagen en beoordelingen van praktijkopdrachten
Verwerkt VBM Partners ook bijzondere persoonsgegevens?
VBM Partners verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met VBM Partners, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • U te kunnen benaderen per telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Uw geschiktheid voor en uitkomsten van participatie in ons opleidings- en trainingsaanbod te kunnen beoordelen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u te leveren;
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit VBM Partners. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van VBM Partners. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is VBM Partners gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt VBM Partners zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
VBM Partners gebruikt alleen geanonimiseerde cookies ten einde website bezoek te kunnen monitoren op de websites www.vbmpartners.nl, www.vbmpartners.eu en www.waardemanagers.nl.

Beveiliging
VBM Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. VBM Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij VBM Partners toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval VBM Partners gebruik maakt van de diensten van derden, zal VBM Partners in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Hoe lang we gegevens bewaren
VBM Partners zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
VBM Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy(a)vbmpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw Burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal VBM Partners u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via privacy(a)vbmpartners.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23 mei 2018