Opleidingsmodules

Waardemanagers biedt geen losse theoretische modules, maar een samenhangende set van visies, analytische tools, toetsingskaders en praktische methoden rondom thema’s als duurzame waardecreatie, innovatie en ondernemerschap. Deze thema’s komen in alle modules terug, waarbij het 'doen' door het toepassen van de stof in praktijkcasussen steeds leidend is. Daarbij besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de interactie tussen de deelnemers en hun omgeving. Inhoud is de basis, maar het proces en betrokkenheid van de stakeholders is minstens zo belangrijk om in de praktijk succesvol te kunnen zijn.

De eerste module legt het fundament voor de volgende modules. Hier wordt dieper in gegaan op het waardebegrip, het ontwikkelen van business modellen en waardeproposities, de menskant van innovatie, organisatiecultuur en samenwerking. Er gaat bijzondere aandacht uit naar de relatie tussen onzekerheid en besluitvorming, het scenario- en portfoliodenken en de invloed van leiderschap op de initiatie en uitvoering van succesvolle groei en innovatiestrategieën.

In de tweede module staat de business case centraal. Hierbij leer je niet alleen een gedegen financieel model te bouwen, maar krijgt vooral het proces er omheen stevige aandacht. In het bijzonder komen aan de orde het inschatten van risico's en gebruik van ranges en het managen van de baten tijdens en na de implementatie.

De derde module is aan prestatiemanagement gewijd. Visie, planning en besturing zijn hierin centrale thema's. Feitelijk draait deze module om het managen van bestaande en nieuwe business. Onderwerpen zijn: governance, portfoliomanagement, sales en operations planning, financiële planning en management dashboards en score cards. Het ontwikkelen van een solide pricing strategie maakt eveneens deel uit van deze module.

De vierde en laatste module behandelt leiderschap, verandering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Succesvolle innovatie komt enkel door samenwerking tot stand. Dat begint bij het creëren van een visie en het mobiliseren van ‘winning teams’, waarbij teamrollen, persoonlijkheidstypen, organisatiecultuur en maatschappelijke context hand in hand gaan.

Lees verder over de praktijkopdrachten >>
Share |