Nederland heeft meer innovatie nodig!

‘Nederlandse bedrijven realiseren meer innovaties, maar de daling van investeringen in technologische innovatie zet zich voort’. Dat is de hoofdconclusie uit de innovatie monitor 2015, een jaarlijkse studie van de Erasmus Universiteit. De hoeveelheid totaal nieuwe producten en diensten (‘radicale innovatie’) die Nederlandse bedrijven hebben geïntroduceerd is gestegen met 3,5% over het afgelopen jaar. De hoeveelheid verbeterde producten en diensten (‘incrementele innovatie’) is in dezelfde periode toegenomen met 5,2%. De investeringen van organisaties in Nederland in onderzoek en ontwikkeling (R&D) zijn het afgelopen jaar met 1,9% gezakt naar gemiddeld 2,4% van de omzet. Bij informatie en communicatietechnologieën (ICT) is er een daling waarneembaar van 1% naar 2,2% van de omzet. Dit komt niet ten goede van hun concurrentiepositie en vormt daarmee ook een bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie op de langere termijn.

Andere rapporten komen met soortgelijke conclusies:
  • Uit de Digital Evolution Index 2014, gepubliceerd door de Fletcher School, blijkt dat Nederland weliswaar een tiende positie inneemt, maar dat Nederland sinds 2008 het minste vooruitgang heeft geboekt van alle 50 landen in de ranking. Op het gebied van infrastructuur en de adoptie ervan door consumenten doet Nederland het goed, maar als het gaat om innovatie en verandering, dan scoort Nederland inmiddels beneden het gemiddelde.
  • Uit De Staat van Nederland Innovatieland 2012, gepubliceerd door het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en TNO, blijkt dat Nederland kan worden gekwalificeerd als een innovation follower, een middenmoter op R&D gebied. Op veel van de kennis- en innovatie indicatoren scoort Nederland redelijk goed, maar niet excellent. Op diverse gebieden is er sprake van stilstand, daar waar andere landen opkomen, juist door te investeren in kennis en innovatie.
  • Wat betreft duurzame energie behoort Nederland tot de Europese achterhoede. Samen met drie andere landen was Nederland in 2012 binnen de Europese Unie het verst verwijderd van het streefpercentage duurzame energie per 2020. In 2013 werd een nationaal energieakkoord gesloten en werd het streefpercentage voor de opwekking van hernieuwbare energie in 2020 op 14% gezet, waar eerder 16% het doel was. In 2014 bleek uit de nationale energieverkenning 2014 dat waarschijnlijk slechts 12% zal worden gerealiseerd.

Bovenstaande feiten zijn op zijn minst reden tot ongerustheid. Immers: succesvolle innovatie leidt tot duurzame waardecreatie en is daarmee één van de steunpilaren van onze nationale welvaart. Dus als we de ambitie hebben om bij de meest innovatieve landen te horen zullen we echt meer werk van innovatie moeten maken. Niet alleen door het meer politieke aandacht te geven en meer geld te investeren, maar zeker ook door succesvoller te zijn in waardecreatie met reeds beschikbare mensen en middelen.

Waardecreatie en ondernemen hebben veel, zo niet alles met elkaar te maken! Een ondernemer overziet als het goed is de toegevoegde waarde van de eigen bedrijfsactiviteiten en heeft de ambitie de gedroomde stip op de horizon te bereiken. Helaas blijken middelgrote ondernemingen in de praktijk vaak onvoldoende erin te slagen om door te groeien. Daarentegen zijn veel grote ondernemingen, die hierin wel zijn geslaagd, hun innovatief vermogen onderweg kwijtgeraakt. Dat is een groot risico, want blijvend succes en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Gezocht: professionals in Waardegericht Management!

In Nederland wordt te veel gesproken over innovatie en te weinig ondernomen om de concurrentiekracht van bedrijven daadwerkelijk te versterken! Waardemanagers wil daar verandering in brengen door een groep professionals op te leiden en te begeleiden bij hun eerste schreden in het vakgebied Waardegericht Management.

Een waardemanager is een breed ontwikkelde professional die ondernemers en managers helpt strategische doelstellingen te concretiseren en realiseren. Hij/zij doet dit door investeringsplannen te helpen ontwikkelen, selecteren en/of besturen tijdens de uitvoering. Plannen die gericht zijn op het voortbouwen en versterken van het business idee van de onderneming en die aantoonbaar waarde creëren!

Wij zoeken aankomende professionals in Waardegericht Management! Mensen met een stevig fundament aan werkervaring, die het leuk vinden anderen te helpen de waarde van innovatie te ontdekken en samen met hun opdrachtgevers nieuwe ambities willen neerzetten. Zodat het innoverend vermogen van het bedrijfsleven stijgt en Nederland de achterstand gaat inlopen!

Lees verder over onze Waardegericht Management opleiding >>
Share |